İÇSEL TASARRUFLAR

Şirketlerin verimliliği artırması içsel bir kazanım haline gelmeli. Bunun için verimliliğe stratejik bakış açısı ile verimliliği ölçülebilir ve sürekli hale getirirken, klasik personel yönetiminden, insanı, çalışanı ön planda tutan insan kaynakları yönetimine geçilmesi önemlidir.

Şirketlerde çalışanların verimliliğinin arttırılması bir içsel kazanım olarak düşünülmelidir. Kaynakların kıt olduğu dönemlerde mevcut çalışanlarınızın verimliliğini yükseltmek; daha fazla ürün ve hizmet üretmek anlamına geleceği için düşen birim maliyetlerle birlikte firmanızın kar marjını arttıracaktır. 
    Piyasanın kötü olduğu bir dönemde daha fazla ürün veya hizmet satılmıyorsa, yeni pazarlar bulunamıyorsa ve nakit girişleriniz yeterli değilse “çalışanın verimliliği” gibi içsel tasarruflar işletmeniz için bir faydalı hedef haline gelmelidir. Bu düşünce şekli ile çalışanlarınızın verimliliğinin yükseltmesi kalıcı hale getirildiği takdirde gelecek piyasa problemlerine karşı firmanız dirençli yapıya dönüşmüş olacaktır.

VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN STRATEJİK BAKIŞ AÇISI

Çalışanların verimliliğinin yükseltilmesi, insan kaynaklarınızın (İK), uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla doğru yönetilmesine bağlıdır. İK’nın doğru yönetilmesi de şirket performansının ve çalışanların yaşam kalitesini yükselmesine imkân sağlayacaktır. İK yönetiminde öne çıkan uygulamalar planlama, personel temini, personelin devamlılığının sağlanması ve verimliliğinin (performansının) yükseltilmesidir. 

- Görüldüğü gibi verimliliğin yükseltilmesi aşamasına gelmeden önce firmada bazı çalışmaların tamamlanmış olması gerekmektedir,
- İş analizleri ve tanımları yapılarak personel ihtiyacı belirlenmeli ve ücretlendirme çalışması tamamlanmalıdır,
- Ardından ihtiyaç duyulan personelin hangi kaynaklardan sağlanacağı, seçme yöntem ve kriterlerinin neler olacağı açıklanmalı, seçilen kişilerin firmaya alışmaları sağlanmalıdır,
- Çalışan seçildikten ve işe başlatıldıktan sonra firma bir maliyete katlanmıştır. Yetiştirilen elemanların başka firmalara gitmemesi için çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması gerekir,
- Çalışanlara yönelik programlar hazırlanmalı ve onlara yönelik bir sistem geliştirilmelidir,
- Bu çalışmaların devamın da ise bireysel ve şirket verimliliğinin yükseltilmesine çalışılmalıdır, 
- Yapılması gereken şey klasik personel yönetiminden, insanı, çalışanı ön planda tutan insan kaynakları yönetimine geçilmesidir. Bir İK birimi kurmak ve yönetmek her işletmenin hedefi olmalıdır. İK yönetiminde bölüm şirket yöneticileri direkt rol alırken, İK yöneticileri de onları destekleyen çalışmalarıyla birlikte sorumluluk almalıdırlar.

VERİMLİLİK ÖLÇÜLEBİLİR VE SÜREKLİ OLMALI

Bölüm yöneticileri ile İK yöneticilerinin uyumlu işbirliği çalışanların verimliliğini yükseltecektir. Verimliliğin devamlı olması şirketlerin hedefi olmalıdır. Bunun için de performans standartlarının hazırlanması gerekir. Bu standartlar miktar, maliyet, süre ve kalite standartları olarak düzenlenebilir. 
    Ölçülebilir hale getirilen verimliliğin devamını sağlayan bir diğer unsur da bireysel performans kriterlerini sağlayamayan çalışanların uyarılması, başarılı olanların da ödüllendirilmek suretiyle teşvik edilmesi olacaktır. Bu tarz çalışmaların yapılmadığı işletmelerde verimliliğin yükselmesini beklemek herhalde yanlış bir beklenti olacaktır. Çalışanları daha verimli çalışmaya teşvik etmek veya verimsizliğini gösterebilmek için performans kriterlerini doğru belirlemek ve çalışanlara açıklamak işletmedeki problemleri azaltacaktır.

Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz

Yazarın 1.01.2019 00:00:00. Tarihinden Önceki Yazıları